ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักการ 5 โมดูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 994.62 KB 19
เกณฑ์การวัดทักษะกระบวนการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 195
การวัด Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 63
การวัดและประเมินผลโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 73.31 KB 597
การวัดผลโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 772
ประเมินโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.49 KB 1103
ฟอร์มบันทึกข้อความขอไปราชการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 43
ฟอร์มบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 29
ฟอร์มรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 27
ฟอร์มรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 46
บันทึกข้อความขอใช้งบประมานโครงการแบบล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 30.91 KB 68
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 32
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 22.6 KB 60
รายงานการการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 15
ฟอร์มกรอกรายชื่อบุคคลากร นักเรียนไปราชการนอกเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.91 KB 23
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 15
แบบรายงานการอบรม TEPE Online 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 128
ตัวอย่งบันทึกข้อความขอยืมเงินโครงการพัฒนาข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 11