ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิฑิต วงศ์ศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสิตา บัวขาว
ครู คศ.3

นายศรัณย์ภัทร จอโหล่
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศิริ
ครูอัตราจ้าง